KSYOS TeleMedisch Centrum is partner van de Alliantie Nederland Rookvrij en werkt voor StopRoken samen met de volgende partijen:

Alliantie Nederland Rookvrij
De Alliantie Nederland Rookvrij! is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties die strijden voor een samenleving waarin niemand meer hoeft te (over)lijden aan de gevolgen van roken. KSYOS TeleMedisch Centrum is partner van de alliantie.
Jaarlijks sterven in Nederland bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van tabaksverslaving. Roken en meeroken leiden tot grote gezondheidsrisico’s. En tot hoge gezondheidskosten. Dat is niet nodig. De Alliantie wil dat Nederlanders zo lang mogelijk fit en gezond blijven en werkt daarom aan een rookvrij Nederland, waarin niet-roken de norm is.
Om dat te kunnen bereiken hebben we partners nodig die met ons samen willen werken aan een rookvrij Nederland. Het Longfonds (voorheen Astma Fonds), Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Partnership Stop met Roken hebben hiertoe het initiatief genomen.

SineFuma
SineFuma Stop Smoking Solutions is specialist in activiteiten op het gebied van stoppen met roken. SineFuma’s streven is dat niemand meer hoeft te sterven of ziek wordt door de gevolgen van roken. Zij leveren hieraan een bijdrage via:

  • Stopondersteuning van rokers via onze bewezen effectieve groepstrainingen ‘Rookvrij! Ook jij?’ en telefonische coachingstrajecten
  • Het geven van 2STOP! opleidingen en trainingen aan zorgprofessionals, zodat ook zij op een goede manier rokers kunnen ondersteunen bij het stoppen
  • Het verkopen van koolmonoxidemeters, die o.a. kunnen worden ingezet ter motivatie of validatie tijdens stoppogingen en ter validatie van wetenschappelijke onderzoeken.

Zorggroep Zorroo
Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout en omstreken. Zorroo ondersteunt KSYOS TeleMedisch Centrum met de gedragsmatige coaching bij het stoppen met roken. Al onze Stopcoaches zijn goed opgeleid en staan in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Alle betrokken coaches doen hun uiterste best om u goede zorg te bieden.

Partnership Stoppen met Roken
Het Partnership Stop met Roken is een samenwerkingsverband van partijen die zich bezig houden met stoppen-met-roken in de gezondheidszorg. Zowel qua uitvoering als op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Het Partnership Stop met Roken zet zich in voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ondersteuning aan rokers die willen stoppen met roken. De focus ligt met name op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van stoppen-met-rokenzorg.

Trimbos
Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Onze verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet.

KWF Kankerbestrijding
Speerpunten van KWF Kankerbestrijding:
In de komende jaren zet KWF Kankerbestrijding zich in het bijzonder in voor een rookvrij Nederland. Niet-roken is de beste manier om het risico op kanker te verkleinen. Als er in Nederland niet meer wordt gerookt, sterven er op termijn 30 procent minder mensen aan kanker. We stimuleren via voorlichting en lobby dat het aantal niet-rokers én aantal rookvrije omgevingen toeneemt. Werken aan een rookvrij Nederland doet het KWF samen met anderen, zoals de Hartstichting en het Longfonds.

Stivoro
STIVORO heeft per 31 december 2013 al haar activiteiten beëindigd als zelfstandige organisatie in beleidsontwikkeling en –advisering over tabaksontmoediging. De financiers van STIVORO – KWF Kankerbestrijding, Longfonds en Hartstichting – hebben reeds in 2009 besloten dat volgens contract de financiering van STIVORO in 2013 beëindigd zou worden. Dit besluit is destijds genomen omdat de fondsen een nieuwe vorm voor tabaksontmoediging willen waarin zij zelf een prominentere rol spelen. Het ministerie van VWS heeft in 2011 besloten te stoppen met het financieren van voorlichtingscampagnes over tabaksgebruik, één van de belangrijkste taken van STIVORO. In dat jaar besloot VWS eveneens haar overige projecten op het gebied van tabaksontmoediging, waaronder publieksvoorlichting, per 2013 onder te brengen bij het Trimbos instituut, met als doel een verdergaande integratie met ander middelengebruik (alcohol en drugs).

Door het wegvallen van deze basisfinanciering voor STIVORO is de organisatie genoodzaakt haar operationele activiteiten als expertisecentrum voor tabaksontmoedigingsbeleid te beëindigen. STIVORO heeft in de veertig jaar van haar bestaan baanbrekend werk verricht voor tabaksontmoediging in Nederland. Nu de gezondheidsfondsen zelf die rol invullen en een belangrijke gesprekspartner zijn voor politici en beleidsmakers, zijn zij onder de Alliantie Nederland Rookvrij! een klein bureau gestart dat hen daarin adviseert en ondersteunt. Een deel van de kennis, archieven en netwerken van STIVORO zullen aan dit bureau worden overgedragen.

Het algemeen publiek kan voor informatie over roken en stoppen met roken terecht bij het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos instituut. Dit is voor publiek te bereiken via www.rokeninfo.nl of 0900 – 1995. De stichting STIVORO zal na 1 januari 2014 nog enkele jaren blijven bestaan om een aantal zaken af te ronden.

Hartstichting
Roken was en is nog steeds één van de belangrijkste vermijdbare oorzaken van hart- en vaatziekten in Nederland. De Nederlandse Hartstichting zet zich daarom in voor een samenleving waarin niemand (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De hartstichting ontwikkelde samen met het Astma Fonds en KWF Kankerbestrijding een visie op een rookvrije samenleving. Een samenleving waar geen zieken meer zijn als gevolg van roken. Een samenleving waar geen overlast en hinder van rook is. Een samenleving waar iedereen rookvrij kan leven, werken, opgroeien, leren en recreëren. Kortom, een samenleving waarin niet-roken de norm is.

Onze doelen
1. Het aantal niet-rokers vergroten
2. Het stimuleren en vermeerderen van rookvrije omgevingen
3. Het ondersteunen van rokers om te stoppen

Deze doelen wil de Hartstichting bereiken door:
1. Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
De fondsen werken aan een brede alliantie ‘Rookvrije Samenleving’ om initiatieven van partijen die hetzelfde doel nastreven te coördineren en samenwerking te stimuleren.
Partijen die zich reeds bij de alliantie hebben aangesloten: wij stellen uw input erg op prijs.
2. Lobby
Beïnvloeding van beleid en regelgeving naar de Europese, nationale, regionale en lokale overheid.
3. Empowerment van de niet-rokers
Op gang brengen van een maatschappelijke beweging: de niet-rokers komen op voor een rookvrije samenleving.

Longfonds
In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een longziekte. Het gaat om mensen met astma, COPD of een zeldzame chronische longziekte (zoals cystic fibrosis of bronchiëctasieën). Het Longfonds zet zich voor hen in, want longen zijn van levensbelang. Daarom is de naam veranderd in Longfonds (voorheen Astma Fonds). Wij strijden voor gezonde longen en tegen longziekten.

We komen op voor alle longpatiënten. Bijvoorbeeld bij het verbeteren van de zorg en bij het streven naar gezonde lucht binnen en buiten. Als patiëntenvereniging behartigt het Longfonds in heel Nederland de belangen van mensen met een longziekte. U kunt bij ons terecht voor informatie, advies en om ervaringen te delen. In de afgelopen vijftig jaar heeft het Longfonds al veel kunnen betekenen voor mensen met een longziekte. Maar we zijn er nog niet.